Generalforsamling


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste hverdagsfredag i april måned kl. 12 på Alhambravej 7, 1826 Frederiksberg C.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Årsrapport for det forløbne år
  4. Budget for indeværende år
  5. Kontingent for det kommende år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Der sker ikke formel indkaldelse af medlemmerne til en ordinær generalforsamling, da generalforsamlingsdagen og -tidspunktet ligger fast. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst otte ugers skriftligt varsel til medlemmerne.

Møde og stemmeret på generalforsamlingen har alene medlemmer, der senest 4 uger før generalforsamlingen har løst adgangskort ved henvendelse til juridisk sekretariat, og som ikke er i kontingentrestance.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.